ΚΠγ : Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

Τί είναι το ΚΠγ;

Το 2002 το Υπουργείο Παιδείας ανέθεσε σε μια επιτροπή πανεπιστημιακών καθηγητών από το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ, με εξειδίκευση στην επιστήμη την ξενόγλωσσης εκπαίδευσης, τον σχεδιασμό ενός συνολικού συστήματος εξετάσεων και πιστοποίησης γλωσσομάθειας. Η νομοθεσία, που προηγήθηκε του συστήματος, προβλέπει πως στις εξετάσεις έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος Έλληνες πολίτες ή ομογενείς, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαποί που ζουν, εκπαιδεύονται και εργάζονται στην Ελλάδα ή εκτός αυτής. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους είναι η βασική γνώση της Ελληνικής.

Το σύστημα εξετάσεων υιοθέτησε τις αρχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) του Συμβουλίου της Ευρώπης, και οι ομάδες έργου των γλωσσών στα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών των δύο πανεπιστημίων παρήγαγαν, μετά από ερευνητικό έργο, το απαιτούμενο υλικό που καλείται να περιγράψει τις ικανότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και γραπτής και προφορικής διαμεσολάβησης, στη βάση της εξάβαθμης κλίμακας γλωσσομάθειας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έτσι, προέκυψε το “Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας” ή ΚΠγ.

Ποιες γλώσσες υπάρχουν για ΚΠγ;

Οι γλώσσες του ΚΠγ, αυτήν την στιγμή, είναι η Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική, ενώ υπάρχει προοπτική να προστεθούν και άλλες γλώσσες στο μέλλον. Τα αρμόδια τμήματα ξένων γλωσσών και φιλολογιών του ΕΚΠΑ έχουν αναλάβει την ευθύνη για ολόκληρο το έργο που σχετίζεται με τις εξετάσεις της Αγγλικής, Γερμανικής, Ισπανικής και Τουρκικής ενώ τα αρμόδια τμήματα του ΑΠΘ έχουν αναλάβει το έργο για τις εξετάσεις της Γαλλικής και της Ιταλικής.

Πως διενεργούνται οι εξετάσεις του ΚΠγ;

Οι εξετάσεις κάθε μιας γλώσσας του ΚΠγ, για πιστοποίηση σε ένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας, αποτελείται από 4 Ενότητες:

  • Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση
  • Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου (από το επίπεδο Β1) και γραπτή διαμεσολάβηση
  • Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
  • Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου (από το επίπεδο Β1) και προφορική διαμεσολάβηση

Για κάθε ενότητα κάθε επιπέδου εξετάσεων εκπονούνται «θέματα», δηλαδή ολοκληρωμένα τεστ – ο επιστημονικός όρος για το οποίο είναι «όργανο μέτρησης γλωσσομάθειας». Κάθε τεστ περιλαμβάνει δοκιμασίες που εκπονούνται από ειδικούς βάσει των προδιαγραφών του συστήματος. Οι δοκιμασίες στηρίζονται σε πολυτροπικά κείμενα ή/και εικόνες από όπου αντλείται προδιαγεγραμμένος για κάθε επίπεδο αριθμός ερωτημάτων (items). Τα ερωτήματα ελέγχονται με ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης πριν και μετά την χρήση τους σε πραγματικό κοινό υποψηφίων. Οι εξετάσεις, σε «συμβατική», έντυπη μορφή, προκηρύσσονται από τον Υπουργό Παιδείας και διενεργούνται δύο φορές τον χρόνο –συνήθως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου (Α’ εξεταστική περίοδος) και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου (Β’ εξεταστική περίοδος).

Η οργάνωση και διενέργεια των εξετάσεων γίνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, σε συνεργασία με την ΚΕΕ, αξιοποιώντας την υποδομή και τον εξοπλισμό που υπάρχει για τις πανελλήνιες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ. Τα εξεταστικά κέντρα είναι επιλεγμένα δημόσια σχολεία με τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Ο αριθμός των εξεταστικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον αριθμό υποψηφίων και τις γεωγραφικές-συγκοινωνιακές συνθήκες της κάθε περιφέρειας. Κάθε εξεταστική περίοδο λειτουργούν επίσης δυο ειδικά εξεταστικά κέντρα για άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην περιφέρεια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Γιατί να επιλέξω το ΚΠγ;

– Είναι ειδικά φτιαγμένο για Έλληνες πολίτες ή πολίτες που ζουν στην Ελλάδα.
– Αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ.
– Αναγνωρίζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
– Μπορείς να εξεταστείς σε 2 επίπεδα ταυτόχρονα.
– Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην “διαμεσολάβηση”, δηλαδή στην ικανότητα για την αμφίδρομη μεταφορά εννοιών μεταξύ των γλωσσών.
– Οι εξετάσεις, ανεξαρτήτως γλώσσας, έχουν κοινή δομή, λογική ανά επίπεδο, κάτι που διευκολύνει την μετάβαση από την μια γλώσσα στην άλλη.
– Δρομολογείται μέθοδος ηλεκτρονικής εξέτασης.

 

ΚΠγ για την Αγγλική γλώσσα:

Γρίβας- Preperations and Practice Tests for ΚΠγ B2

Σκοπός του βιβλίου δεν είναι μόνο η πλήρης ενημέρωση και εξοικείωση του υποψηφίου με τη δομή και τα κριτήρια γνώσεων που απαιτούνται για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – ΚΠγ στην Αγγλική Γλώσσα αλλά και η εξάσκησή του σε όλες τις δεξιότητες για να αποκτήσει καλή γνώση (επίπεδο Β2) ώστε οι γνώσεις του να θεωρηθούν επικοινωνιακά επαρκείς και έτσι να πιστοποιηθεί η γλωσσομάθειά του.

Στα Practice Tests αυτού του βιβλίου καλύπτονται πολλαπλώς όλοι οι τύποι δοκιμασιών, οι οποίοι ακολουθούν την τυπολογία που υιοθετεί το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, καθώς επίσης και η θεματολογία όπως διατυπώνεται στις προδιαγραφές. Σύμφωνα επίσης με τις προδιαγραφές, οι δοκιμασίες μπορούν να διαφοροποιούνται σε κάθε εξεταστική περίοδο, σε μέγιστο ποσοστό 15%, πράγμα που εφαρμόζεται σε κάθε practice test αυτού του βιβλίου. Επιπλέον, στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές ασκήσεις (Extra Activities) που σκοπό έχουν να δώσουν στον υποψήφιο μία όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα των διάφορων δοκιμασιών που μπορεί να περιλαμβάνει η εξέταση.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στο Guide to Writing Techniques στο οποίο συμπεριλαμβάνονται όλοι οι τύποι παραγωγής γραπτού λόγου – παρουσίαση, ανάλυση εξάσκηση – που απαιτούνται στις εξετάσεις.

Το βιβλίο συνοδεύεται από 2 audio CDs.
Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/75135-preparation–practice-tests-for-kratiko-pistopoiitiko-glossomatheias-b2

Μπέτσης- Succeed in ΚΠγ Β1 & Β2

Το βιβλίο αυτό έχει γραφτεί με βάση την αναθεωρημένη μορφή του ΚΠΓ αγγλικών, όπως επίσης και τα τεστ τα οποία περιλαμβάνονται. Στα περιεχόμενά του θα βρείτε:

– 6 κεφάλαια προετοιμασίας, καθώς και 6 Practice Tests
– Μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, τα οποία παρέχουν στους μαθητές το λεξιλόγιο, καθώς και την εξοικείωση που χρειάζονται στο είδος των ασκήσεων.
– Ασκήσεις κατάλληλες για μαθητές τόσο του επιπέδου Β1, όσο και του επιπέδου Β2, κάτι που κάνει το βιβλίο ιδανικό για την προετοιμασία των μαθητών του ΚΠΓ.

Ακόμη, στις εκδόσεις Μπέτση θα βρείτε βιβλία και CD για τα επίπεδα Γ1 και Γ2, καθώς και συστήματα αυτοδιδασκαλίας (self-study systems) για όλα τα επίπεδα της πιστοποίησης.

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/95525-succeed-in-kratiko-pistopoiitiko-glossomatheias-b1–b2-students-book

 

ΚΠγ για την Γερμανική Γλώσσα:

Die Lupe- Profi ΚΠγ

Το Profi A1 & A2 αποτελείται από 10 ολοκληρωμένες ενότητες και ακολουθεί πιστά τον τρόπο εξέτασης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ΚΠγ – A1 & A2 Γερμανικών, δηλαδή κάθε ενότητα περιέχει Leseverstehen, Hörverstehen, Schriftlicher und Mündlicher Ausdruck. Το γλωσσάρι είναι ενσωματωμένο στο Κursbuch.
Η σειρά Profi ΚΠΓ καλύπτει όλα τα επίπεδα της πιστοποίησης, από το Α1 μέχρι και το Γ2.

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/110903-profi-kratiko-pistopoiitiko-glossomatheias-b1–b2-kursbuch

Klett- So geht’s zum ΚΠγ Β1- Β2

Το βιβλίο αυτό είναι ένα εργαλείο εξάσκησης δεξιοτήτων και προετοιμασίας των μαθητών για τις εξετάσεις του ΚΠΓ για γερμανικά.  Περιέχει:

– 7 πλήρη πρότυπα τεστ με διαβαθμισμένη δυσκολία B1/Β2
– Ασκήσεις πάνω σε όλες τις δεξιότητες της εξέτασης των Γερμανικών του Κρατικού              Πιστοποιητικού Γλωσσμάθειας
– Πρόσθετες ασκήσεις γραμματικής και εξάσκησης λεξιλογίου
– Ασκήσεις παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου
– MP3-CD στο πίσω μέρος του βιβλίου
– Ελληνικό γλωσσάριο ως pdf-download αρχείο

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/117303-so-gehts-zum-kpg-b1-b2-mp3-cd

Καραμπάτος- ΚΠγ Training A Kursbuch

Το Training ΚΠγ Α Γερμανικών είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προετοιμασίας για την εξέταση Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Α.

Το βιβλίο περιέχει 10 τεστ για εξάσκηση, τα οποία αποτελούνται από ένα πλήρες πρότυπο τεστ, καθώς και ασκήσεις προετοιμασίας για κάθε ενότητα της εξέτασης. Έτσι μπορούν οι μαθητές να επαναλάβουν όλη την ύλη που απαιτείται για την εξέταση και να προετοιμαστούν για τις αντίστοιχες ασκήσεις.

Μια σύντομη εισαγωγική ενότητα με πληροφορίες στα ελληνικά ενημερώνει για τη δομή της εξέτασης, το προκαθορισμένο χρονικό πλαίσιο και την αξιολόγηση του κάθε μέρους της εξέτασης. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει φυλλάδιο απαντήσεων για φωτοτυπία.

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/275420-training-kpg-a-kursbuch

 

ΚΠγ για την Γαλλική γλώσσα:

Roboly- Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Α1 & Α2

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο απαρτίζεται από δύο μέρη: την εισαγωγή και 10 ενότητες. Στην εισαγωγή παρουσιάζεται εκτενώς το περιεχόμενο των δοκιμασιών (απαιτούμενες δεξιότητες, διάρκεια, βαθμολόγηση, τρόπος αξιολόγησης…). Καθεμία από τις 10 ενότητες περιλαμβάνει μια φάση κατανόησης γραπτού λόγου-γλωσσικής συνειδητότητας, μια φάση παραγωγής γραπτού λόγου, μια φάση κατανόησης προφορικού λόγου και μια φάση παραγωγής προφορικού λόγου. Όλες οι ενότητες παρουσιάζονται υπό μορφή εξετάσεων, με σκοπό τη μεγαλύτερη εξοικείωση των μαθητών.

Όλες οι προτεινόμενες δοκιμασίες αυτού του βιβλίου έχουν ευθυγραμμιστεί με τις οδηγίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων και είναι εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα.

Τα βιβλία της σειράς καλύπτουνε όλα τα επίπεδα, από το Α1 μέχρι και το Γ2 για το ΚΠγ Γαλλικών.

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/30497-kratiko-pistopoiitiko-glossomatheias-a1–a2

Κοσβογιάννη- ΚΠΓ Β1 & Β2 (Epreuves ecrites) Eleve

Κάθε επίπεδο του ΚΠΓ Γαλλικών χωρίζεται σε 8 θεματικές ενότητες και περιέχει 8 τεστ αξιολόγησης.  Ο πρώτος φάκελος περιλαμβάνει μια περιεκτική μεθοδολογική προσέγγιση για την κατανόηση της ανάγνωσης και τον έλεγχο του συστήματος της γλώσσας, καθώς και για τη γραπτή και διαμεσολαβημένη παραγωγή, τα διδακτικά εργαλεία και μια περιεκτική ανάλυση θεμάτων με λεξιλόγιο και σχέδιο. Τα 8 τεστ αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της εξέτασης και περιλαμβάνουν 10 δραστηριότητες ανάγνωσης και κατανόησης του γλωσσικού συστήματος και 4 δραστηριότητες γραπτής παραγωγής και διαμεσολάβησης. Στην ίδια σειρά θα βρείτε και το Epreuves oral βιβλίο.

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/103730-kratiko-pistopoiitiko-glossomatheias-b1–b2-epreuves-ecrites-eleve

Le Livre Ouvert- Objectif ΚΠΓ Β1&Β2 Οral- Ecrit

To «Objectif ΚΠΓ Β1&Β2 διαβαθμισμένο» για γαλλικά απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες που προετοιμάζονται για το αναβαθμισμένο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας – ΚΠγ Γαλλικών Β1 και Β2, είτε μόνοι τους είτε με την καθοδήγηση ενός καθηγητή. Σε έναν και μοναδικό τόμο, ετοιμάζει τους υποψηφίους τόσο για τις γραπτές όσο και για τις προφορικές εξετάσεις.

Δεν πρόκειται για ένα απλό βιβλίο με τεστ, αλλά για μια πραγματική μέθοδο διδασκαλίας η οποία προτείνει μια σταδιακή εκμάθηση και παρέχει όλο το υλικό που απαιτείται ώστε να προετοιμαστεί σωστά το παιδί για τις εξετάσεις.

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/65202-objectif-kpg-b1–b2-oral—ecrit-cd

 

ΚΠγ για την Ισπανική γλώσσα:

Perugia- Proyecto ΚΠΓ B (B1 & B2)

Το Proyecto ΚΠγ Β απευθύνεται σε υποψηφίους των εξετάσεων επιπέδου Β του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας – ΚΠγ για την ισπανική γλώσσα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την προετοιμασία του ειδικού μαθήματος των Πανελληνίων. Περιλαμβάνει 6 ολοκληρωμένα τεστ προσομοίωσης της εξέτασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τις γλώσσες για τα επίπεδα Β1 και Β2.

Κάθε μοντέλο περιστρέφεται γύρω από μία ευρεία θεματική ενότητα, το οποίο το καθιστά κατάλληλο για επανάληψη και αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης. Επίσης, περιέχει οδηγίες, συμβουλές και στρατηγικές για την αντιμετώπιση του κάθε μέρους χωριστά, καθώς και πληροφορίες για τη βαθμολόγησή τους. Συγκεκριμένα για την παραγωγή γραπτού λόγου, παρατίθενται πίνακες με συνδετικές λέξεις και χρήσιμες εκφράσεις για επιστολές επίσημες, φιλικές και άρθρα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα με τις λύσεις και τις μεταγραφές των ακουστικών, τα οποία διατίθενται και online, γεγονός που το κάνει ιδανικό και για αυτοδιδασκαλία.

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/103638-proyecto-kpg-b-b1–b2

Edinumen- ΚΠΓ Preparacion Certificado Β2

To βιβλίο αυτό είναι ένα εγχειρίδιο προετοιμασίας για την εξέταση του ΚΠΓ επιπέδου B2 της Ισπανικής Γλώσσας, που περιέχει όλα τα κλειδιά που είναι απαραίτητα για την επιτυχή απόκτηση του πιστοποιητικού: πληροφορίες που ενδιαφέρουν τον υποψήφιο, οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εξέτασης, πρακτικές συμβουλές για το σπίτι, μοντέλα εξετάσεων, καθώς και μια ολοκληρωμένη μέθοδο εκπαίδευσης και προετοιμασίας του μαθητή πάνω σε όλα τα στοιχεία της εξέτασης.

Βρείτε το εδώ: https://www.xenoglosso.gr/item/104162-kratiko-pistopoiitiko-glossomatheias-nivel-b2-cd